Oral disclosure (افشای شفاهی اختراع)

این اصطلاح در بند ۲ ماده ۶۴ آئین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع به کار رفته است.
بر اساس این بند، در مواردی که در دسترس عموم قرار دادن (اختراع) از طریق افشای شفاهی، استفاده نمایش و سایر وسایل غیر کتبی (افشای غیر کتبی) قبل از تاریخ مربوط به نحو مقرر در شق (ب) بند ۱ ماده ۶۴ آئین نامه صورت گرفته و تاریخ این گونه افشا غیر مکتوبی که در دسترس عموم قرار گرفته و تاریخ آن همان تاریخ مربوط یا دیرتر از آن باشد منعکس شود، افشا غیر مکتوب بخشی از سابقه اختراع ادعایی، از لحاظ بند ۲ و بند ۳ ماده ۳۳ معاهده تلقی خواهد شد.
معهذا گزارش بررسی مقدماتی بین المللی توجه را به چنین افشا غیر کتبی به نحو مقرردر بند ۹ ماده ۷۰ آئین نامه جلب خواهد نمود.
لازم به ذکر است که این موضوع در قوانین ملی کشورها در بحث جدید بودن اختراع مورد بررسی قرار می گیرد همانطور که در شق (ب) بند ماده ۲ طرح ثبت اختراعات پیشنهادی سازمان ثبت به مجلس شورای اسلامی، آمده است اختراعی جدید است که در فن یا صنعت قبلی پیش بینی نشده باشد. منظور از فن یا صنعت قبلی، عبارت است هر چیزی که در منطقه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و هر طریق دیگر قبل از تقاضا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم ناشی از اظهارنامه متقاضی ثبت اختراع برای عموم افشا شده باشد.

 

نوشته شده در