Requirement additional (الزامات اضافی)

با توجه به بند ۱ ماده ۲۷ معاهده همکاری ثبت اختراع هیچ قانون ملی نمی تواند رعایت الزماتی در خصوص شکل یا محتوای اظهارنامه بین المللی که متفاوت با اضافه بر آنچه که در این معاهده و آئین نامه مقرر شده را خواستار شود .

نوشته شده در