Requirement (الزام)

بر اساس معاهده همکاری ثبت اختراع، قانون ملی هیچ کشوری نمی تواند رعایت الزامات را بیش از آنچه در معاهده آمده است در رابطه با اظهارنامه خواستار شود.

 

نوشته شده در