Revocation of patent (الغاء ورقه اختراع)

با توجه به شق ۳ بند الف ماده ۵ کنوانسیون پاریس الغاء ورقه اختراع را نمی توان پیش بینی کرد مگر این که مقررات راجع به الزام در بهره برداری از حق اختراع برای جلوگیری از سوء استفاده نباشد .

نوشته شده در