Signature hand written (امضاء دستی)

امضای اظهار نامه یا اعلامیه از سوی متقاضیان یا نماینده وی می تواند به صورت دستی باشد .

نوشته شده در