Signature (امضاء)

اظهار نامه ای که مخترع یا صاحب علامت تجاری برای ثبت اختراع یا علامت تجاری به اداره مالکیت صنعتی تسلبم می کند باید به امضای مخترع و صاحب علامت تجاری یا نمایندگان آنها برسد .
همچنین به جای آن می توان از مهر استفاده کرد و یا در خصوص مکاتبات الکترونیکی می توان از وسیله ای برای شناسایی هویت تحت شرایطی استفاده نمود.

نوشته شده در