Address for service (انتخاب اقامتگاه)

این عبارت در بند (۳) ماده ۲ کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، به معنای انتخاب اقامتگاه آمده است. به موجب این بند از ماده مذکور، مقررات قانونی هریک از کشورهایی عضو تحادیه در امور صلاحیت، رسیدگی قضایی و اداری، انتخاب اقامتگاه، و مقررات تعیین نماینده که در قوانین مربوط به مالکیت صنعتی پبش بینی شده است لازم الرعایه می باشد. با توجه به ماده ۲۲ آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، در اظهارنامه اختراع باید اسم و شغل و اقامتگاه و تابعیت درخواست کننده ذکر شود و در صورتی که اظهارنامه توسط وکیل داده شده باشد، اسم و اقامتگاه وکیل در تهران باید مشخص و در اظهارنامه آمده باشد. به موجب ماده ۱ آیین نامه فوق الشعار، اظهارنامه ثبت علامت تجارتی نیز باید حاوی اسم و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت و مرکز اصلی مؤسسه او و در صوتی که اظهارنامه تسلیمی به اداره مالکیت صنعتی ذکر شده باشد.

نوشته شده در