Lapse of a patent (انقضای اعتبار ورقه اختراع)

این اصطلاح در بند ۲ ماده ۵ ثانی کنوانسیون پاریس مورد استعمال قرار گرفته است است، به موجب این بند، کشورهای عضو اتحادیه، اختیار دارند به منظور تجدید اعتبار ورقه های اختراعی که به علت عدم پرداخت هزینه های مربوط، از اعتبار ساقط شده اند مقرراتی را وضع نمایند.

نوشته شده در