Expiration of a period (انقضای مدت)

دوره حمایت از ورقه اختراع براساس قوانین اکثر کشورها بیست سال است . با انقضای این مدت اختراع قابل حمایت نیست و در حوزه عمومی قرار می گیرد.

نوشته شده در