Cited patent documents (اوراق مربوط به ورقه اختراع)

همان طور که در مقدمه معاهده همکاری ثبت اختراع آمده است در دسترس قرار دادن اسنادی که مستند صدور ورقه اختراع است می تواند تأثیر مهمی در ترویج و تسریع توسعه اتقتصادی در کشورهای در حال توسعه داشته باشد.
در مقررات داخلی براساس ماده ۴۲ قانون ثبت علائم و اختراعات، مراجعه به کلیه اختراع آزاد است و هرکس می تواند از اسناد و اوراق مربوط یه ورقه اختراع یا معاملات راجعه به آن با تأدیه حقی که به موجب نظامنامه تعیین خواهد شد سواد مصدق تحصیل کند.

 

نوشته شده در