to cancel (باطل کردن،لغو کردن)

در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، کشورهای اتحادیه متعهد می شوند،خواه رأساً اگر قانون داخلی کشور اجازه دهد،خواه طبق تقاضای کتبی ذی نفع، علامت صنعتی یا بزرگانی که آن علامت است که مقام صالح کشور ثبت کننده یا استعمال کننده معتقد باشد که آن علامت از علائم مشهوره است و آن علامت مشهور متعلق به شخصی است که می تواند از کنوانسیون حاضر استفاده کند و آن علامت را برای هر نوع کالا یا کلاهای مشابه به کار ببرد؛ را رد کنند و یا ثبت آن علامت را باطل سازند و یا استعمال آن علامت را ممنوع کنند. با علامتی که قسمت اصلی آن شامل نقل رفتار خواهد شد. (ماده ۶ مکرر (ثانی) کنوانسیون پاریس)
در حقوق داخلی در ماده ۱۶ قانون ثبت علائم و اختراعات موارد اعتراض نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است مشخص شده است.
براساس این ماده، اشخاص ذیل می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند:
۱- کسانی که آن علامت تجاری خود می دانند.
۲- کسانی که آن علامت با علامت آنها به اندازه ای مشابهت دارد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد.
با توحه به ماده ۱۷ قانون، اگر اعتراض قبل از آن که علامت معترض علیه به ثبت رسیده باشد به عمل آید باید به ترتیب و در موعدی که در نظامنامه مذکور در ماده ۲۳ مقرر می شود به تقاضا کننده ثبت علامت ابلاغ گردد تا در صورتی که به اعتراض تسلیم نشده و تقاضای خود را مسترد ننموده معترض در مدت مقرر در نظامنامه فوق الذکر به محکمه ابتدایی تهران ۱ رجوع کند.
در مورد این ماده عملیات راجعه به ثبت متوقف خواهد ماند لیکن هرگاه معترض در ظرف مدتی که به موجب نظامنامه مذکور فوق مقرر می شود به محکه رجوع ننموده و یا بعد از رجوع دعوای خود را تعقیب نکرد علامت به اسم معترض علیه ثبت و وجوهی که معترض تأدیه نموده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
به استناد ماده ۱۸ قانون، هرگاه اعتراض راجع به علامت ثبت شده باشد معترض باید مستقیماً در محکمه ابتدایی تهران اقامه دعوی کرده و ابطال ثبت را تقاضا کند.
همان طور که در ماد ۲۰ قانون آمده است، هرگاه معترض ثابت کند که نسبت به علامت به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت حق تقدم داشته محمکه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلاً در اداره ثبت اسناد به ثبت رسده باشد محکمه حکم خواهد داد که ثبت ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد.
در بحث اختراع نیز همان طور که در ماده ۳۷ قانون ثبت علائم و اختراعات آمده است، در موارد ذیل هر ذی نفعی میتواند به محکمه ابتدایی تهران (دادگاه عمومی تهران) رجوع کرده و تقاضای صدور حکم بطلان ورقه اختراع را بنماید:
۱- وقتی که اختراع، اختراع جدیدی نیست.
۲- وقتی که ورقه اختراع مخالف مقررات ماده ۲۸ صادر شده باشد.
۳- وقتی که اختراع مربوط به طریقه های علمی صرف بوده و عملاً قابل استفاده صنعتی یا فلاحتی نباشد.
۴- وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد.

 

نوشته شده در