Section IPC (بخش،قسمت)

این اصطلاح در موافقت نامه طبقه بندی بین المللی اختراعات به کار رفته است . در این موافقتنامه تکنولوژی به ۸ بخش و حدود ۶۷۰۰۰ زیر مجموعه تقسیم شده است و هر زیر مجموعه دارای نشانی متشکل از شماره نماهای عربی و حروف الفبای لاتین است .

نوشته شده در