Preliminary examination of an application (بررسی مقدماتی یک اظهارنامه اختراع)

همانطور که در ماده ۱ معاهده همکاری ثبت اختراع آمده است، بر حسب درخواست متقاضی اظهارنامهبین المللی وی تحت بررسی مقدماتی بین المللی قرار میگیرد.
هر متقاضی به نحوی که در آئین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع تعریف شده تبعه یا مقیم کشور متعاهده باشد که آن کشور ملزم به فصل دوم باشد اظهارنامه بین المللی وی به اداره دریافت کننده یک کشور یا اداره عمل کننده از طرف آن تسلیم شده می تواند تقاضای بررسی مقدماتی بین المللی را به عمل آورد.
مجتمع می تواند تصمیم بگیرد که به اشخاص مجاز برای تسلیم اظهارنامه های بین المللی اجازه داده شود تا مبادرت به تقاضا برای بررسی مقدماتی بین المللی بنمایند حتی اگر آنان اتباع یا مقیمین کشوری باشند که آن کشور عضو این معاهده نبوده یا ملزم به فصل دوم نباشد.
تقاضای بررسی مقدماتی بین المللی باید جدای از اظهارنامه بین المللی انجام گیرد و تقاضای مذکور بایستی حاوی خصوصیات مقرر بوده و به شکل و به زبان تعیین شده تنظیم شود.
در تقاضا باید کشور و یا کشورهای متعهد که در آنها متقاضی قصد دارد نتایج بررسی مقدماتی بین المللی را مورد استفاده قرار دهد مشخص شود. کشورهای متعاهدی دیگر نیز می توانند بعدا انتخاب شوند.انتخاب فقط می تواند مربوط به کشورهای متعاهدی باشد که قبلا بر طبق ماده ۴ این معاهده تعیین شده اند.
متقاضیان میتوانند هر کشور متعاهدی را ملزم به فصل دوم باشد انتخاب نمایند تقاضا مشمول پرداخت هزینه های مقرر درمهلت تعیین شده خواهد بود. تقاضا به مرجع صلاحیت دار بررسی مقدماتی بین المللی تسلیم خواهد شد. هر انتخاب بعدی به دفتر بین المللی تسلیم خواهد شد موضوع انتخاب هر اداره منتخب به آن دفتر اعلام خواهد شد.

 

نوشته شده در