Search for the state of the art (بررسی وضعیت فن یا دانش در حوزه مربوطه)

یکی از شرایط ماهوی برای ثبت اختراع این است که اختراع ادعایی جدید باشد به این معنا که اختراع ادعایی مشخصات جدیدی داشته باشد به طوری که بخشی از دانش موجود در زمینه فن مربوط محسوب نگردد .
مخترع برای اثبات نو بودن اختراع ادعایی باید جزئیات اختراع را توصیف و آن را با تکنولوژی های موجود در زمینه های مشابه مقایسه نماید .

نوشته شده در