to Search apatent application (بررسی کردن یک اظهار نامه اختراع)

با توجه به بند ۱ ماده۱ معاهده همکاری ثبت اختراع کشور های طرف این معاهده اتحادیه ای را به منظور همکاری در تسلیم اظهارنامه جستجو بررسی اظهار نامه حمایت از اختراعات و ارائه خدمات خاص فنی تشکیل می دهند . این اتحادیه به نام اتحادیه بین المللی همکاری در ثبت اختراعات نامیده می شود .

نوشته شده در