Examination (بررسی)

این اصطلاح در مواد ۱ و ۳۱ معاهده همکاری ثبت اختراع به کار رفته است.
براساس ماده ۱ معاهده، کشورهای طرف این معاهده اتحادیه ای را به منظور همکاری در تسلیم اظهارنامه، جستجو، بررسی اطهارنامه های حمایت از اختراعات و ارائه خدمات خاص فنی تشکیل می دهند. این اتحادیه به نام اتحادیه بین المللی همکار ی در ثبت اختراعات نامیده خواهد شد.
همچنین براساس ماده ۳۱ معاهده همکاری ثبت اختراع، بررسی مقدماتی بین المللی به وسیله مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی صورت خواهد گرفت.

 

نوشته شده در