Best mode for carrying an invention (بهترین روش برای اجرای اختراع ادعایی)

این عبارت در شق (۵) بند (الف) ماده ۵ آیین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع به کار رفته است.
به موجب ماده ۵ آیین نامه،مخترع در توصیف اختراع باید نکاتی را رعایت کند. از جمله این نکات ذکر حداقل بهترین روش برای اجرای اختراع دعائی است. این کار عندالاقتضاء با ذکر مثال ها و در صورت وجود نقشه ها با اشاره به آنها باید صورت گیرد. در مواردی که بر طبق قانون ملی کشور تعیین شده، توصیف بهترین روش، لازم و ضروری نباشد و توصیف هر روش کافی شناخته شود در این صورت عدم توصیف بهترین روش مورد نطر وی، دارای هیچاثری در آن کشور نخواهد بود.
در حقوق داخلی بر اساس ماده ۲۳ آیین نامه، اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، توصیف مشروح اختراع و یا وسیله جدیدی که برای آن تقاضای ورقه اختراع می شود لازم و ضروری است.
همچنین بر اساس ماده ۲۵ آیین نامه، توصیف مشروح اختراع باید به فارسی تهیه و در آخر آن خلاصه ای از اختراع و نحوه اعمال آن اضافه شود.
همان طور که در ماده ۲۶ آیین نامه آمده است ، توصیف مزبور به هر زبانی که باشد باید خوانا و به طوری که اشخاص با اطلاع بتوانند از مطالعه آن موضوع و تازگی آن را درک کنند، نوشته شود.

 

نوشته شده در