to Exploit an invention (بهره برداری کردن از اختراع)

بهره برداری کردن از اختراع ثبت شده توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع مشروط به موافقت مالک آن است.
بهره برداری از اختراع در خصوص یک فرآورده باشد:
۱- هنگامی که اختراع در خصوص یک فرآورده باشد:
– ساخت، وارد کردن، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده.
– ذخیره چنین کالای به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده.
۲- هنگامی که موضوع ثبت اختراع یک فرآیند است:
– استفاده از فرآیند.
– انجام هریک از افعال مندرج در بند (۱) فوق در خصوص کالاهای که مستقیماً از طریق این فرآیند به دست آمده اند.

 

نوشته شده در