Priority date (تاریخ حق تقدم)

برای این که حق تقدم ایجاد شود، اظهارنامه اول باید به طور قانونی و به موقع ثبت رسیده باشد. هر ثبتی که معادل با یک ثبت ملی طبق مقررات باشد، یک مبنای معتبر برای حق تقدم است. یک ثبت ملی طبق مقررات، به معنی هر ثبتی است که برای ثابت کردن تاریخی مناسب است که در آن، اظهارنامه در کشور مورد نظر به ثبت رسیده است.
مفهوم ثبت «ملی» شامل اظهارنامه هایی نیز می شود که تحت معاهدات دو جانبه یا چند جانبه بین کشورهای عضو به ثبت رسانده شده اند.
با توجه به مراتب فوق الاشعار، روشن است که تاریخ حق تقدم یا به عبارتی دیگر مبدا حق تقدم از تاریخ تسلیم اولین درخواست آغاز می شود و روز تسلیم درخواست جزو مبدا محسوب نمی شود.

 

نوشته شده در