Novelty of industrial design (تازگی یک طرح صنعتی)

در طرح های صنعتی مانند اختراعات تازگی و جدید بودن طرح یکی از شرایط مهم ثبت آن است.
طرح صنعتی زمانی جدید تلقی می شود که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده از به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد.

 

نوشته شده در