to Renew the registration of a mark (تجدید کردن ثبت یک علامت)

همانطور که در شق ه بند ج ماده ۶  کنوانسیون پاریس آمده است، در هیچ موردی تجدید ثبت علامت در کشور مبدا موجب الزام تجدید ثبت در سایر کشورهای اتحادیه که علامت مزبور در آنها به ثبت نرسیده باشد، نخواهد شد.

نوشته شده در