Renewal (تجدید)

اعتبار ثبت علامت تجاری می تواند برایی همیشه باشد در این صورت صاحب علامت باید نسبت به تجدید ثبت علامت خود با رعایت تشریفات مربوطه اقدام کند البته تجدید ثبت علامت دارای شرایطی است .از جمله این که در موقع تجدید ثبت علامت نباید در علامت یا در لیست کالاها و خدمات تغییر ایجاد کرد همچنین لازمه تجدید ثبت علامت پرداخت هزینه مربوطه است با توجه به ماده ۷ موافقتنامه مادرید برای ثبت بین المللی علامت تجاری هر ثبتی را می توان برای مدت ۲۰ سال پس از انقضای مدت پیش تجدید کرد این کار با پرداخت فقط هزینه اصلی و موارد ضروری پرداخت هزینه های تکمیلی و تبعی انجام می شود همچنین بر اساس بند ۲ ماده فوق ، تجدید ثبت نمی تواند شامل هیچ گونه تغییری در ثبت پیشین به صورت آخرین شکل آن باشد.
با عنایت به بندهای ۴ و۵ ماده ۷ موافقتنامه ۶ ماه قبل از انقضای دوره حمایت دفتر بین المللی با ارسال یادداشت غیر رسمی برای مالک علامت و نماینده او تاریخ دقیق انقضا را یادآوری خواهد کرد در صورت پرداخت هزینه اضافی تعیین شده در آئین نامه اجازه استفاده از یک مهلت شش ماهه برای تجدید ثبت بین المللی اعطا خواهد شد .

 

نوشته شده در