Infringement (تخطی،نقض،تجاوز)

لغت فوق در بند (۱) ماده ۲ کنوانسیون پاریس مورد استعمال قرار گرفته است. به موجب این بند، شهرندان هریک ازکشورهای عضو اتحادیه در سایر کشورهای اتحادیه از حمایت حقوق مالکیت صنعتی و امتیازاتی که قوانی مربوط به شهروندان داخلی درحال حاضر یا آینده اعطاء می نماید، بهره مند خواهند شد، مشروط بر آن که بر حقوق مخصوص مقرر در این کنوانسیون لطمه ای وارد نشود.بنابراین شهروندان مذکور از حمایت مساوی با شهروندان مذکور از حمایت مساوی با شهروندان داخلی برخوردار بوده و می توانند برای احقاق حق از دست رفته خود با رعایت مقررات و تشریفات داخلی، به دادگاه صلاحیتدار مراجعه نمایند.

نوشته شده در