to Infringe (تخطی کردن،نقض کردن)

این اصطلاح درماده ۶ (خامس) کنوانسیون پاریس به کار رفته است. به موجب بند (ب) این ماده، ثبت علائم تجاری یا صنعتی مندرج در این ماده را نمی توان مردود و یا باطل دانست مگر در موارد زیر:
۱- وقتی که ماهیت علائم به نحوی باشند که به حقوق مکتسبه اشخاص ثالث در کشوری که حمایت علائم مزبور مورد تقاضاست لطمه وارد سازد.
۲- وقتی که علائم فاقد هرگونه مشخصه بوده و انحصاراً از علائم یا نشانه های تشکیل شده باشند که در تجارت برای تعیین نوع، کیفیت، کمیت ، مقصد، ارزش، محل، مبدأ کالاها از آن تولید اختصاص یافته باشد و یا در زبان رایج و مشروع و مسلم تجارت کشوری که حمایت آن مورد تقاضاست، متداول شده باشد.
۳- وقتی که علائم تجاری مخالف با اخلاق حسنه یا نظم عمومی بوده و به خصوص موجبات فریب عامه رانیز فراهم آورد. بدیهی است علامت تجاری تنها به دلیل این که تطبیق با مقررات قانونی مربوظ به علائم نمی باشد، نباید مخالف نظم عمومی تلقی گردد، مگر این که مقررات مزبور ذاتاً مخالف با نظم عموم باشد، مع الوصف این مقررات مشمول ماده ۱۰ (ثانی) کنوانسیون نیز خواهد بود.

 

نوشته شده در