to Abandon (ترک کردن،اعراض کردن،واگذار کردن)

این اصطلاح در شق (۴) بند (ج) ماده ۴ کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی به معنای مسترد کردن یا اعراض کردن آمده است.
ماده ۴ کنوانسیون پاریس در رابطه با موضوع مهم حق تقدم است.
براساس بند (ج) این ماده، مهلت های حق تقدم برای ورقه های اختراع و مدل های مصرفی ۱۲ ماه و برای طرح های صنععتی و علائم تجاری شش ماه خواهد بود. این مواعد از تاریخ تسلیم اولین درخواست آغاز می شود و روز تسلیم در خواست جزء مدت محسوب نمی شود.
بر اساس شق (۴) بند (ج) این ماده، نخستین درخواست، در خواستی است که تاریخ تسلیم آن مبدأ مدت حق نقدم است و در خواستی که بعداً تسلیم می شود، در صورتی در حکم نخستین درخواست است که موضوع در خواست بعدی و در خواست سابق به مفهوم بند ۲ مذکور در بالا باشد و نیز در همان کشور عضو اتحادیه تسلیم شده باشند. در صورتی که در خواست سابق در تاریخ تسلیم درخواست لاحق مسترد شده یا از آن اعراض شده و یا رد گردیده باشد بدون آن که در معرض افکار عمومی قرار گیرد یا موجد بقای حقی گردد، در این فرض در خواست قبلی منشاء مطالبه حق تقدم نخواهد بود.

 

نوشته شده در