Perirority number (تعداد یا رقم حق تقدم)

حق تقدم شناسایی شده توسط کنوانسیون پاریس ادعای «تقدم های چند گانه» و «تقدم های جزئی» را مجاز می دارد. بدین خاطر، بر طبق اظهارنامه موخر نه تنها می توان حق تقدم ناشی از یک اظهارنامه مقدم را ادعا کرد بلکه همچنین می توان تقدم چند اظهار نامه مقدم را با یکدیگر جمع کرد که هر یک از آنها مربوط به ابعاد متفاوت موضوع اظهارنامه موخر باشد. علاوه بر این، در اظهارنامه موخر، عوامل و عناصری را که برای آنها تقدم ادعا شده، می توان با عواملی جمع کرد که برای آنها تقدمی ادعا نشده است در تمام این موارد، اظهارنامه موخر باید حتما منطبق با مقتضیات یکی بودن اختراع باشد این امکانات با یک نیاز منطبقند به این معنی که اغلب پس از یک ثبت اولیه، اصلاحات و اضافات بعدی برای اختراع در کشور منشا اختراع در اظهارنامه های بعدی آورده می شود. در این موارد، از نظر عملی بسیار مهم است که بتوان این اظهارنامه های مقدم گوناگون رادر یک اظهارنامه موخر جمع کرد و این کار را قبل از خاتمه تقدم در یک کشور دیگر عضو عملی ساخت. حتی اگر که حق تقدم های متعدد و چند گانه از کشورهای مختلف نشات گرفته باشند می توان این جمع کردن حق تقدمها در یک اظهارنامه مقدم را بایکدیگر جمع کرد که هر یک از آنها مربوط به ابعاد متفاوت موضوع اظهارنامه موخر باشد.

نوشته شده در