Denomination (تعیین نام )

با توحه به ماده ۲۰ کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی، رقم باید با یک نام معرفی شود که عنوان عمومی آن خواهد بود. هر طرف متعاهد باید تضمین کند که تحت شرایطی حتی پس از انقضای حق به نژادگر رقم، مانع از استفاده آزاد نام مربوط به رقم گردد.

نوشته شده در