Designation (تعیین)

این لغت در بسیاری از معاهدات بین المللی مربوز به مالکیت معنوی از جمله در موارد مختلف معاهده همکاری ثبت اختراع و آیین نامه مربوز به کار رفته است.
به موجب شق (۲) بند (۱) ماده ۴ معاهده همکاری ثبت اختراع، در تقاضا باید کشور یا کشورهای متعاهد که طبق اظهارنامه بین المللی حمایت از اختراع در آن کشور یا کشورها مورد نظر است (کشورهای تعیین شده) ذکر شود. همچنین اگر برا ی هریک از کشورهای تعیین شده، امکان ثبت اختراع منطقه ای وجود داشته باشد و متقاضی مایل باشد که یک ورقه اختراع منطقه ای را به جای ورقه اختراع ملی تحصیل نماد این موضوع باید در تقاضا ذکر شود. اگر به موجب یک معاهده ثبت اختراع منطقه ای، متقاضی نتواند اظهارنامه خود را به کشورهای خاصی از اعضای آن معاهده محدود نماید تعیین یکی از آن کشورها، و اظهار تمایل دایر به تحصیل ورقه اختراع منطقه ای، به  عنوان تعیین تمامی کشورهای عضو آن معاهده خواهد بود. اگر به موجب قانون ملی کشور تعیین شده تعیین آن کشور قرینه ای خواهد بود دایر بر تمایل به تحصیل ورقه اختراع منظقه ای.

 

نوشته شده در