Changes in patent (تغییرات در اختراع)

با توجه به ماده ۱۷ پیش نویس معاهده قانون اختراع، صاحب اختراع تحت شرایطی می تواند از اداره ذی صلاح درخواست تغییر در اختراع از حیث تضیق دایره حمایت، اصلاح اشتباهات آشکار و بدیهی و غیره را بنماید.

 

نوشته شده در