Extension territorial (توسعه قلمرو)

با توجه به ماده ۳ موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علامت تجاری، هر درخواستی برای گسترش قلمرو حمایت ناشی از ثبت بین المللی به کشوری که از حق مذکور در ماده (۳ مکرر) بهره مند شده است باید به طور خاصی در تقاضا نامه اشاره شده در بند (۱) ماده ۳ ذکر شود.

نوشته شده در