to File application (ثبت کردن اظهارنامه)

این اصطلاح در شق (۱) بند (الف ) ماده ۴ کنوانسیون پاریس به کار رفته است. به موجب این شق، کسی که با رعایت مقررات قانونی، ورقه اختراع، مدل اشیاء مفید، طرح یا نقشه صنعتی، علامت تجارتی یا ساخت را در یکی از کشورهای اتحادیه شخصاً یا به وسیله قائم مقام قانونی خود تسلیم نماید، در مهلت های پیش بینی شده، جهت ثبت در سایر کشورها حق تقدم خواهد داشت.

نوشته شده در