predecessor in title (جانشین یا ذی حق قبلی)

هرگاه افشا اختراع ظرف مدت دوازده ماه (در برخی از کشورها شش ماه) قبل از تاریخ تقاضا یا در مواردی مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد و این کار به دلیل یا در نتیجه اعمالی باشد که توسط متقاض یا ذی حق قبلی او یا در نتیجه سوء استفاده توسط اشخاص ثالث در رابطه با متقاضی یا ذی حق قبلی او انجام شده باشد افشا اختراع برای عموم محسوب نمی شود.

نوشته شده در