Search for similar marks (جستجو برای علائم مشابه)

از جمله مواردی که اشخاص می توانند نسبت به علامتی که تقاضای ثبت شده یا به ثبت رسیده است اعتراض کنند فرضی است که ذی نفع علامتی را که تقاضای ثبت شده یا به ثبت رسیده است را شبیه علامت خود بداند و این شباهت به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه می اندازد . اگر اداره مالکیت صنعتی پس از جستجو علامتی را که تقاضای ثبت آن شده با علامت های ثبت شده قبل مشابه بداند ، به طوری که شباهت موجود بین دو علامت موجب اشتباه مصرف کنندگان عادی باشد در این صورت تقاضای ثبت علامت را رد خواهد کرد.

نوشته شده در