Cross-licensing (جواز یا پروانه متقابل)

در این فرض پروانه استفاده از حق اختراع یا حق مؤلف بین دو یا چند طرف برای بهره برداری مشترک به امضاء می رسد.
به عبات دیگر، طرف های قرارداد تصمیم می گیرند که بین آنها تبادل اطلاعات دو جانبه در رابطه با پیشرفت های فنی وجود داشته باشد به نحوی که هر طرف برای بهره برداری مجانی از پیشرفت های فنی دیگری آزاد باشد.

 

نوشته شده در