Maintain the effect (حفظ اثر اظهارنامه)

براساس ماده ۲۴ معاهده همکاری ثبت اختراع، تحت شرایطی اثر اظهارنامه بین المللی در کشورهای تعیین شده ممکن است از بین برود.
براساس شق (۳) بند (۱) ماده وق، اگر متقاضی اقدامات مذکور در ماده ۲۲ معاهده را ظرف مدت تعیین شده انجام ندهد، اثر اظهارنامه بین المللی متوقف خواهد شد.
با توجه به بند (۲) ماده وق، هر اداره تعیین شده می تواند اثر مقرر در بند (۳) ماده ۱۱ معاهده را حفظ ننماید حتی در مواردی که طبق بند (۲) ماده ۲۵ معاهده حفظ این اثر لازم باشد.

نوشته شده در