Maintenance in force of the patent (حفظ اعتبار عملی و اجرایی ورقه اختراع)

قوانین بسیاری از کشورها برای حفظ اعتبار اجرایی ورقه اختراع پرداخت مبلغی را به صورت سالانه در نظر می گیرند و این مبلغ در حال افزایش است بر این اساس صاحب اختراع تلاش می کند نسبت به حفظ اعتبار اختراعی اقدام می کند که از نظر اقتصادی به صرفه باشد.
با توجه به مراتب فوق الاشاره از آنجا که حفظ و نگهداری اعتبار اجرایی ورقه اختراع به نفع طرفین قرارداد بهره برداری است از این رو تکلیف پرداخت هزینه های سالانه برای نگهداری آن باید در متن قرارداد مشخص و تعیین گردد.

 

نوشته شده در