Protection of invention (حمایت از اختراع)

مخترع با ثبت اختراع در اداره مالکیت صنعتی و اخذ ورقه اختراع، دارای حقوق انحصاری در بهره برداری از اختراع ثبت شده، می گردد و بر اساس این حقوق مکتسبه می تواند نسبت به بهره برداری از اختراع خود در محدوده کشوری که اختراع را ثبت کرده است اقدام کند و همچنین بر اساس این حقوق مکتسبه می تواند علیه هر شخصی که بدون اجازه وی از اختراع بهره برداری کند یا به عبارت دیگر به حق او تجاوز کند یا هر عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تجاوز شود، به دادگاه شکایت کند.
در قوانین داخلی ایران نیز برای مخترع این حق پیش بینی شده است که در صورت تجاوز به حقوق انحصاری وی بتواند نسبت به تعقیب متجاوز اقدام و خسارت وارده را مطالبه کند. البته اگر در وضعیت فعلی، قوانین و مقررات ایران دررابطه با ضمانت اجرای کیفری تا حدود ساکت است ولی قانونگذار در مصوبات اخیر مربوط به حقوق مالکیت صنعتی از جمله قانون نشانه های جغرافیایی و همین طور قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای ضمانت اجرای کیفری برای متجاوز به حقوق مالکیت صنعتی پیش بینی کرده است . به عنوان مثال مخترع نرم افزار در صورتی که با تجاوز به حقوق اختراع ثبت شده اش مواجه شود می تواند بر اساس قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای علاوه بر مطالبه خسارت وارده نسبت به تعقیب کیفری متجاوز نیز اقدام کند.

 

نوشته شده در