Temporary protection (حمایت موقت)

همان طور که در بند ۱ ماده ۱۱ کنوانسیون پاریس آمده است کشورهای اتحادیه طبق قوانین داخلی خود از اختراعات نمونه های اشیاء مصرفی ، طرح ها و مدل های صنعتی همجنین علائم صنعتی که دارای قابلیت صدور گواهینامه ثبت هستند و برای محصولاتی که در نمایشگاه های بین المللی یا نمایشگاه هایی که در سرزمین یکی از آن کشورها تشکیل شده و رسمیت آن شناخته شده عرضه می شود موافقت به حمایت موقت آن خواهد کرد .
بر اساس بند ۲ این ماده این حمایت موقت مهلت مقرر در ماده ۴ کنوانسیون را اضافه نخواهد کرد . چنانچه مبدا حق تقدم مورد ادعا قرار گیرد اداره هر کشوری می تواند ابتدای این مهلت را از تاریخ ورود محصول به نمایشگاه احتساب نماید .

نوشته شده در