Extent of protection (حوزه یا قلمرو حمایت)

متقاضی ثبت اختراع باید در ادعا حوزه و قلمرو حمایت  را از طربق توصیف یا ارائه نقشه دقیقاً مشخص و معین نماید.

نوشته شده در