Information patent services (خدمات اطلاع رسانی اختراع)

دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی می تواند از طریق ارائه اطلاعات فنی و هرگونه اطلاعات مربوط دیگر که براساس اختراعات قبلی و اظهارنامه های انتشار یافته در دسترس دارد خدماتی را در اختیار قرار دهد. اهمیت این اطلاعات به حدی است که در مقدمه معاهده همکاری ثبت اختراع یکی از اهداف مهم معاهده، تسهیل و تسریع در دسترسی عموم به اطلاعات فنی موجود در اسنادی که اختراعات جدید را توصیف می نماید، معرفی شده است.
به هر حال اعطای ورقه اختراع و حقوق انحصاری به مخترع باید در قبال انتشار اختراع که به نفع عموم جامعه است صورت گیرد.
در حقوق داخلی ایران نیز به موجب ماده ۴۲ قانون ثبت علائم و اختراعات، مراجعه به کلیه اسناد و اوراق مربوط به ثبت هر اختراع پس از صدور ورقه اختراع آزاد است و هر کسی می تواند از اسناد و اوراق مربوط به ورقه اختراع یا معاملات راجعه به آن با تأدیه حقی که به موجب نظامنامه معین خواهد شد سواد مصدق تحصیل کند.

نوشته شده در