Information services (خدمات اطلاع رسانی)

این اصطلاح در ماده ۵۰ معاهده همکاری ثبت اختراع به کار رفته است. به موجب بندهای (۱) تا (۶) این ماده ، دفتر بین المللی، سازمان جهانی مالکیت معنوی می تواند از طریق ارائه اطلاعات فنی و هرگونه اطلاعات مربوط دیگر که براساس اسناد منتشره ، اختراعت قبلی و اظهارنامه های انتشار یافته در دسترس دارد خدماتی را که (در این ماده به خدمات اطلاع رسانی نامیده می شود) در اختیار قرار دهد. دفتر بین المللی می تواند این خدمات اطلاع رسانی را مستقیماً و یا از طریق یک یا چند مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المنللی یا مؤسسات تخصصی ملی یا بین المللی که با آنهاموافقت نامه منعقد سازد ارائه نماید.

خدمات اطلاع رسانی در دسترس دولفت های کشورهای متعاهد و اتباع و مقیمین این کشورها قرار داده خواهد شد. مجمع عمومی سازمان می تواند تصمیم بگیرد که این خدمات در دسترس دیگران نیز قرار بگیرد.

هرگونه ارائه خدمت به دولت های کشورهای متعاهد در قبلا پرداخت هزینه صورت خواهد پذیرفت، با این قید که هرگاه دولت مودر نظر دولت یک کشور متعاهد در حال توسعه باشد خدمات مربوطه با هزینه کمتر ارائه خواهد شد مشروط بر این که نتوان مابه التفاوت را از محل عواید حاصله از بابت خدمات ارائه خواهد شد.غیر متعاهد یا از سایر منابع مندرج در شق ( الف ) این ماده علاوه بر هزینه هایی می باشد که معمولاً به اجراتی خدمات یک اداره ملی یا انجام تعهدات توسط یک مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی تعلق می گیرد.

جزئیات مربوط به اجراتی مفاد این ماده ، تابع تصمیمات مجمع و در حدودی که مجمع تعیین خواهد نمود، تابع تصمیمات گروه های کاری خواهد بود که برای این اهداف ممکن است مجمع تشکیل دهد .

مجمع می تواند هر زمان که لازم تشخیص دهد روش های تأمین مالی مکمل موارد مذکور در بند (۵) این ماده را توصیه نماید.

 

نوشته شده در