Services identical (خدمات یکسان،همانند)

اگر علامت خدماتی جدید همانند علامتی باشد که قبلا برای خدمات مشابه و یکسان به ثبت رسیده است ، در این صورت ذینفع می تواند نسبت به ابطال ثبت این علامت به مرجع قضایی اعتراض کند .

نوشته شده در