Services (خدمات)

در تقاضا نامه بین المللی برای ثبت علائم خدماتی که بر اساس پروتکل مادرید تنظیم می شود باید متقاضی کالاها و خدماتی را که برای آن ها حمایت علامت درخواست شده است و نیز در صورت امکان طبقه یا طبقات مربوط را بر حسب طبقه بندی موافقتنامه نیس راجع به طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات به منظور ثبت علائم قید کند. در ثبت علامت در دفاتر ثبت بین المللی نیز کلیه داده های مندرج در اظهار نامه ثبت بین المللی تحت شرایطی باید ذکر شود.

نوشته شده در