Damage (خسارت،ضرر زیان)

این اصطلاح درماده ۴۲ موافقتنامه تریپس به کار رفته است.
به موجب این ماده، مقامات قضایی از این اختیار برخوردارند که به نقض کننده یک حق مالکیت معنوی دستور دهند که به دارنده این حق خسارت کافی برای جبران زیان وارده به او در نتیجه نقض این حق توسط شخص نفض کننده ای که نمی دانسته یا دلایل معقول در اختیار داشته که بداند در فعالیتی متضمن نقض یک حق مالکیت معنوی در گیر است، بپردازد.

 

نوشته شده در