Non – obvious character of an invention (خصوصیت ناآشکار بودن اختراع)

این عبارت در معاهده همکاری اختراع مترادف با گام ابتکاری که یکی از شرایط مهم برای ثبت اختراع است به کار رفته است. بر اساس بند ۱ ماده ۳۳ معاهده مذکور، هدف بررسی مقدماتی بین المللی عبارت است از تدوین یک نظر مقدماتی و غیر الزام آور درباره این سوالات که آیا اختراع ادعایی جدید بوده، متضمن یک گام ابتکاری است. (ناآشکار بودن) کاربرد صنعتی دارد یا خیر.
بر اساس بند ۳ ماده در بررسی مقدماتی بین المللی، یک اختراع ادعایی زمانی متضمن یک گام ابتکاری است که با توجه به سابقه اختراع ادعایی به نحو تعریف شده در آئین نامه در تاریخ تعیین شده برای شخصی که متبحر در آن رشته اختراع است آشکار نباشد.

 

نوشته شده در