Abstract (خلاصه)

این لغت در بند (۲) ماده ۳ معاهده همکاری ثبت اختراع( PCT ) به معنای خلاصه به کار رفته است. به موجب این ماده که در رابطه با اظهارنامه بین المللی برای ثبت اخترع است، یک درخواست بین المللی باید شامل درخواست، توصیف، یک یا چند ادعا، یک یا چند طراحی در موارد لزوم و یک خلاصه باشد. ماده ۸ آئین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع نیز در رابطه با ((خلاصه)) است. براساس بندهای این ماده، خلاصه مشتمل بر موارد زیر خواهد بود:
۱- خلاصه ای از افشاء مندرج در توصیف، ادعاها و هریک از نقشه ها، خلاصه نشان دهنده رشته فنی که اختراع به آن مربوط می شود خواهد بود و به نحوی تدوین خواهد شد که درک روشن مشکل فنی و عصاره راه حل مشکل از طریق اختراع و استفاده یا استفاده های اصلی از اختراع را میسر سازد.
۲- عندالاقتضاء ارائه آن فرمول شیمیایی که در مقایسه با کلیه فرموم های مندرج در اظهارنامه بین المللی به به بهترین نحو اختراع را مسخص نماید.
همچنین خلاصه تا حدی که حدود اشاء اجازه می دهد باید مختصر باشد (ترجیحاً ۵۰ تا ۱۵۰ کلمه اگر به زبان انگلیسی باشد یا اگر به زبان انگلیسی ترجمه شده باشد). خلاصه، حاوی اظهاریه هایی در مورد مزیت ها یا ارزش اختراع ادعایی یا کاربرد مورد پیش بینی آن نخواهد بود.
هر نوع خصوصیت فنی عمده که در خلاصه ذکر شده و دراظهارنامه بین المللی با نقشه نشان داده شده است با یک علامت در داخل پرانتز همراه خواهد بود.
در حقوق داخلی ایران، براساس بند (۳) ماده ۲۲ آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات، اظهارنامه ای که برای ثبت اختراع به اداره مالکیت صنعتی داده می شود، باید حاوی موضوع اختراع به طور خلاصه و روشن باشد.

 

نوشته شده در