failure to work (خود داری از بهره برداری)

این عبارت در شق (۲) بند (الف ) ماده ۵ کنوانسیون پاریس مورد استفاده قرار گرفته است. به موجب این بند، هر یک از کشورهای اتحادیه، به منظور جلوگیری از سوء استفاده هایی از قببل ((خودداری از بهره برداری)) که ممکن است از اعمال حقوق انحصاری متعلقه به ورقه اختراع ناشی گردد، حق اتخاذ تدابیر قانونی برای اعطای پروانه اجباری را دارند.

نوشته شده در