Back crossing (دارای سابقه کهن،چند پشت به عقب برگشته)

با توجه به ماده ۱۴ کنوانسیون بین المللی برای حمایت از ارقام جدید گیاهی، رقم های مشتق شده پایه ممکن است از انتخاب رقم های منحصر به فرد متفاوت از رقم های گیاهی نخستین، چند پشت به عقب برگشته یا از تغییر شکل به وسیله مهندسی ژنتیک به دست آمده باشد.

نوشته شده در