Petition under the PCT (درخواست تحت نظام معاهده همکاری ثبت اختراع)

با توجه به شق ۱ بند ۱ ماده ۴ معاهده، تقاضا باید حاوی یک درخواست دایر بر این که به اظهارنامه بین المللی بر طبق معاهده همکاری ثبت اختراع رسیدگی شود، باشد.

نوشته شده در