to make ~ to the public Accessible (در دسترس عموم قرار دادن،قرار گرفتن)

در حقوق داخلی با توجه به ماده ۴۲ قانون ثبت علائم و اختراعات، افراد می توانند پس از صدور ورقه اختراعات، افراد می توانند پس از صدور ورقه اختراع تحت شرایطی به کلیه اسناد و اوراق مربوط به ثبت اختراع مراجعه کنند.

نوشته شده در